Yenipazar Mah. Yaşar Yılmaz Caddesi Yeni Belediye Sitesi Kat:4 No:306 Çayeli/RİZE

Yönetim Kurulu


 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odaları,  5362 Sayılı Kanununun 9. maddesine göre  genel kurulca oluşturulan 7 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı : Aziz BALTACI

Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa KURU

Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 

Muhammet KÖSE

Engin SOFU

Mustafa BAŞ

Süleyman OKUYAN

Yakup ATIŞ

 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odaları, 5362 Sayılı Kanunun 11. maddesinde tanımlanan: 

Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan hallerde ayda en az bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

Oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.

Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görevleri yerine getirir. 

Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

Uyulması zorunlu meslekî kararları almak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunur.

Oda üyelerinin sicil bilgileri  tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurur, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenler, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri verir.

Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunup, üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil eder.

Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik ortamda tahsil eder.

Üyelerin, çalışma konularına giren alanlarda gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, gerekli tedbirleri alır. Kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunur, bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip eder.

Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atar ve görevlendirir.

 Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana sözleşmesi değişikliklerini genel kurula teklif eder.

Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar verir, personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip eder.

Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan uzman kimseler aracılığı ile kontrol eder, ayrıca meslekî teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunur, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirir, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda odaya yapılan şikâyetleri inceler.

Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümler, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk eder.

Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yerine getirir ve üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak verir.

Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî faaliyet belgesi verir; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapar.

İlçelerde, oda üyelerinin müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirir.

Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı bulunduğu birliğe ve federasyona gönderir.